Reklamace

Reklamační řád 

Společnost European Beauty Distribution a.s.,
se sídlem Türkova 828, 14900, Praha 4 
IČO: 28395981,

Reklamační protokol

    

     


je nedílnou součástí Všeobecných Obchodních Podmínek  (dále jen „VOP“) a byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znější pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“) tento

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO INTERNETOVÝ OBCHOD www.modelaznehtu.cz a příslušné kamenné pobočky (viz kontakty),

který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje Kupující svá práva při rozporu zboží s kupní smlouvou a dále podmínky uplatňování odpovědnosti za vady vůči Prodávajícímu, popřípadě jiná práva níže uvedená.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci Kupujícím (dále jen “Kupující-spotřebitel“), pro kterého je poskytována záruční doba na prodávané zboží 24 měsíců, nebo Kupujícím (dále jen „Kupující–podnikatel“), který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele, je poskytována záruční doba na prodávané zboží 12 měsíců. Záruka přesahující lhůtu 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny v záručním listě.

Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Minimální trvanlivost přípravků (gelů, akrylů, krémů, laků apod.) je uvedena na obalu výrobku nebo na přiloženém letáku a to buď slovy nebo symbolem otevřeného kelímku spolu s počtem měsíců do kdy je nutné obsah balení spotřebovat od otevření (např. 12M znamená Spotřebujte do 12-ti měsíců od otevření).

1. Rozpor s kupní smlouvou

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, či neúplnost zásilky, je nutné za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zásilku nepřevzít. Bez tohoto potvrzení není možné uznat reklamaci mechanicky poškozeného, či jinak znehodnoceného zboží způsobenou při přepravě. Reklamaci neúplné či chybné dodávky je možné uplatnit do 24 hodin od převzetí zásilky.

V případě, že reklamujete poškozené zboží a žádáte o zaslání náhradního, je potřeba požadavek zaslat jako reklamaci na email reklamace@modelaznehtu.cz a poškozenost výrobku doložit fotodokumentací. V případě nutnosti budete vyzváni k zaslání poškozeného výrobku poštou s kopií faktury a popisem závady, nejlépe s fotografiemi poškozených položek.

Při osobním převzetí zásilek na pobočkách, je nutné překontrolovat kompletnost, správnost a nepoškozenost objednávky kupujícím přímo na místě. Kupující převzetím zboží dává souhlas, že veškeré zboží bylo převzato nepoškozené a kompletní. Na pozdější reklamace nekompletnosti či mechanického poškození výrobku nebude brán zřetel.

3. Reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující právo na reklamaci.

•   Předání reklamovaného výrobku

Reklamaci lze uplatnit zásilkou označenou „REKLAMACE“ doručenou do sídla společnosti European Beauty Distribution a.s. či osobně v sídle společnosti nebo na jednotlivých pobočkách (viz Kontakty). Zásilky zašlete nejlépe obchodním balíkem. Kupující je povinen zboží zajistit tak, aby nedošlo během přepravy k poškození vráceného zboží. V případě doručení poškozené zásilky přepravcem, nebude zásilka Prodávajícím převzata. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Upozornění: Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato.

Kupující je povinen v rámci zákonné lhůty prokázat nabytí zboží pomocí dokladu o koupi a záručního listu vystaveného prodávajícím.

Kupující uplatňující reklamaci předá zboží čisté, u používaných přístrojů řádně vyčištěné a s kompletní dokumentací, tj. dokladem o nabytí a záručním listem, byl-li k tomuto zboží vystaven, popisem závady, která je předmětem reklamace a potřebným kontaktními údaji. Při opakovaném dodání neúplné dokumentace si prodávající vyhrazuje právo účtovat odběrateli poplatek ve výši 100,- Kč za dohledání těchto dokladů (např. doklad o nabytí věci). V případě obdržení znečištěných přístrojů si prodávající vyhrazuje právoreklamaci nepřijmout.

V případě osobního předání reklamace bude s kupujícím sepsán protokol o převzetí reklamace, kde bude uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

•   Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

Jde-li o vadu odstranitelnou, vzniká Kupujícímu právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, vzniká Kupujícímu právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, vzniká Kupujícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže se stejná vada bránícímu řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři prokazatelné vady bránící jejímu řádnému užití.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

•   Reklamace se nevztahují na případy:

Vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném  napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, chybným skladováním), chybnou manipulací, mechanickým poškozením anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

  • prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje
  • nese-li předložený "Záruční list" zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v "Záručním listu"
  • vady, které vznikly běžným opotřebením
  • vady způsobené vlivem živelných katastrof

O oprávněnosti každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady, či otestování funkčnosti či nefunkčnosti výrobku provede odborný pracovník nebo servisní technik.

•   Termíny pro vyřízení reklamace

V případě oprávněnosti reklamace bude tato vyřízena. Kupující bude následně vyzván k odběru zboží a nebo toto zboží Prodejce zašle kupujícímu zpět. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží, neběží nová záruční lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze Prodávající či autorizovaný servis. V případě oprávněné reklamace má Kupující spotřebitel právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i Kupujícímu pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží ke Kupujícímu po vyřízení reklamace jsou hrazeny Prodávajícím. Nárok na úhradu vzniklých nákladů je Prodávající oprávněn kompenzovat formou kupónů či slev z dalších objednávek.

V případě nepřebrání reklamace Kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo účtovat Kupujícímu náklady spojené s opakovaným zasláním reklamovaného zboží.

V případě neoprávněnosti reklamace přísluší Prodávajícímu právo uplatnit nároky na další skutečně vynaložené náklady spojené s neoprávněnou reklamací (tj. náklady na práci vzniklé při testování výrobku, zjištění závady, vynaložené poštovné při vrácení reklamace zpět Kupujícímu apod.). Neoprávněnou reklamací se rozumí reklamace, která byla uplatněna po skončení zákonné lhůty, nebo závady, které byly způsobeny nešetrným zacházením, neodborným zacházením, nepostupováním podle návodu k výrobku, záručních listů, nesprávným skladováním a vady vzniklé běžným používáním.

V případě neoprávněné reklamace a současně odstranitelné vadě (např. vad vzniklých běžným používáním) bude Kupující informován o výši předpokládaných nákladů potřebných pro odstranění závady. Po odsouhlasení maximální výše pro odstranění závady ze strany Kupujícího bude Prodávajícím vada odstraněna. Kupujícímu budou vyfakturovány skutečně vynaložené náklady. Náklady však nesmí přesáhnout původně odsouhlasenou výši pro odstranění závady.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však dle zákonných podmínek ode dne jejich uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

Reklamační řád je platný od 11. 11. 2019

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz