Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

obchodní společnosti

European Beauty Distribution a.s.
se sídlem Türkova 828, 149 00 Praha 4

identifikační číslo: 28395981

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl B, vložka 14299

 

Společnost European Beauty Distribution a.s., provozovatel e-shopu www.modelaznehtu.cz, jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Zákazníka (definice Zákazníka uvedena níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. i zpracování Osobních údajů postupujeme v souladu s následujícími právními předpisy:

  · Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,

  · Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

  · Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

  · Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

 2. Zákazník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od správce zboží a služby.

 3. Správce je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi a kamenné prodejny modelaznehtu.cz.

  V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

  · v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Správce, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se Správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

  · za účelem/účely uvedenými níže v čl. 2

 

Článek 2

Účel a doba zpracování Osobních údajů

Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 1. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb

  a) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;

  b) Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce

 2. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.)

  a) daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem.

  b) plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu záruční doby na zboží (zpravidla 2 roky).

 3. Oprávněné zájmy Správce, ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce:

  a) účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na dobu trvání záruky na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

  b) Správce, jakožto provozovatel kamenných prodejen modelaznehtu.cz, zpracovává kamerové záznamy z těchto prodejen, jsou-li monitorovány kamerovým systémem. Doba uchovávání záznamů je 45 dní od pořízení záznamu. Kamerové záznamy jsou pořizovány z bezpečnostních důvodů za účelem zvýšení ochrany majetku provozovatele.

 4. Marketingové a obchodní nabídky služeb Správce

  a) Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Zde uděluje Zákazník souhlas se zpracováním svých údajů při zadávání objednávky nebo v případě registrovaného zákazníka v sekci Osobní údaje na webových stránkách e-shopu. Doba zpracování Osobních údajů trvá, dokud Zákazník tento souhlas neodvolá. Zákazník může svůj souhlas odvolat prostřednictvím odkazu uvedeného v zápatí e-mailu zaslaného ze strany Správce nebo žádostí na adrese gdpr@ebdistribution.com nebo v případě registrovaného zákazníka v sekci Osobní údaje na webových stránkách e-shopu.

  b) Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Správce neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Zde uděluje Zákazník souhlas se zpracováním svých údajů ve svém účtu na webových stránkách e-shopu, v sekci Osobní údaje. Doba zpracování osobních údajů trvá, dokud Zákazník tento souhlas neodvolá. Zákazník může svůj souhlas odvolat žádostí na adrese gdpr@ebdistribution.com nebo po přihlášení v sekci Osobní údaje na webových stránkách e-shopu.

 5. Velkoobchodní účet, prokázání dosažené odbornosti

  a) Pro zpřístupnění velkoobchodních cen Zákazníkovi vyžaduje Správce prokázání odbornosti Zákazníka na základě dokladu o dosažení této odbornosti (více informací na webových stránkách e-shopu v sekci Velkoobchod). Po ověření odbornosti je tento doklad smazán. Osobní údaje z dokladu prokazujícím dosažení odbornosti jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k ověření odbornosti, nejdéle však 30 dnů od obdržení dokladu Správcem

  b) Pro aktivaci a správu velkoobchodního účtu Správce zpracovává Osobní údaje Zákazníka v rozsahu – jméno, příjmení, fakturační adresa, IČO, DIČ a telefon. Aktivací velkoobchodního účtu uděluje Zákazník souhlas se zpracováváním těchto údajů. Svůj souhlas může odvolat zrušením svého velkoobchodního účtu, a to žádostí na adrese obchod@modelaznehtu.com nebo po přihlášení v sekci Osobní údaje na webových stránkách e-shopu.

 6. Vyhodnocování a zkvalitňování poskytovaných služeb:

  a) Správce nahrává hovory uskutečněné mezi jeho zákaznickým centrem a Zákazníkem. Hovory jsou uchovávány po dobu 24 měsíců.

 

Článek 3

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Pokud Zákazník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se Správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

 2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku 2. Správce Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

 3. Zákazník je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Zákazník. Správce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

 4. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

 5. Správce je oprávněn předat osobní údaje Zákazníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu a doručení zboží.

 6. Správce je oprávněn předat osobní údaje Zákazníka - v rozsahu jméno, příjmení, dodací adresa - třetí osobě v případě zakoupení předplatného časopisu Beauty and Nails, a to společnosti FACE UP s.r.o., za účelem rozesílání tohoto časopisu.Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nutnou pro plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, a to 2 kalendářní měsíce od odeslání časopisu Zákazníkovi.

 

Článek 4

Práva Zákazníka související se zpracováváním

 1. Práva Zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

  a) požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům;

  b) na opravu poskytnutých Osobních údajů;

  c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů;

  d) na omezení zpracování Osobních údajů;

  e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  f) Právo na přenos osobních údajů na jiného správce

  g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 2. Zákazník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Správce nebo žádostí na adrese gdpr@ebdistribution.com nebo v případě registrovaného zákazníka v sekci Osobní údaje na webových stránkách e-shopu.

 3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. 2, odst. 1, 2 a 3.

 4. V případě, že by se Zákazník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  a) požádat Správce o vysvětlení, a to e-mailem na adresu gdpr@ebdistribution.com

  b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu gdpr@ebdistribution.com, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Zákazníka. Nevyhoví-li Správce námitce, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 5. Uplatní-li Zákazník právo dle tohoto článku, je Správce povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Správcem.

 6. Pokud Zákazník uplatní některé z práv z tohoto článku, odstavec 1, má Správce právo žádat prokázání totožnosti Zákazníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má Správce právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku 4, odstavec 1 přijata.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Správcem jsou příslušné české soudy.

 2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz